-A +A
05.12.2019
XII sesja Rady Miasta

Informujemy, że w środę 18 grudnia 2019 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815).

Porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji.
2.    Informacja o porządku obrad.
3.    Przyjęcie Protokołu z XI sesji Rady Miasta.

4.    Podjęcie uchwał:
a.    w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r./projekt/
b.    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029/projekt/
c.    w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019./projekt/
d.    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku /projekt/

5.    Podjęcie uchwał:
a.    w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok./projekt/
b.    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020 -2030./projekt/

6.    Podjęcie uchwał:
a.    w sprawie rozpatrzenia petycji – dot. uchylenia uchwały Nr IX/41/ 2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej, /projekt/
b.    w sprawie rozpatrzenia petycji – dot. budowy ul. Bukowej , /projekt/
c.    w sprawie rozpatrzenia petycji – dot. budowy ul. Piaskowej./projekt/

7.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka ul. Topolowa. /projekt/
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. /projekt/
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2020./projekt/
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2019/2020. /projekt/
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka. /projekt/
12.    Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  zasad i wysokości diet przysługujących radnym. /projekt/
13.    Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 r. /projekt/
14.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/
15.    Wolne wnioski i sprawy różne.
16.    Zakończenie obrad

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
18-12-2019 14:00