-A +A
29.01.2020
XIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Uwaga! Uległa zmianie godzina rozpoczęcia sesji. XIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka rozpocznie się o godz. 15:00.

Informujemy, że w środę 5 lutego 2020 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XII sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty/projekt/

b) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka/projekt/

 1.  Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,/projekt/
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030,/projekt/

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ostrowskim na wspólne finansowanie zadania pod  nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego”,/projekt/
b) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego”./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg Miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Ostrów Mazowiecka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020./projekt/

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/

b) w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego./projekt/

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2019/2020./projekt/

13. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławnika,/projekt/

b) w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 r./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
05-02-2020 15:00