-A +A
02.11.2017
XL sesja Rady Miasta

W środę, 8 listopada o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XL sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z XXXIX sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Informacja o realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020./projekt/

b/ w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka./projekt/

c/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich./projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r./projekt/
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka. ./projekt/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.


Data wydarzenia: 
08-11-2017 13:00
Adres wydarzenia: 
sala konferencyjna Ratusza Miejskiego
Organizator: 
Przewodniczący Rady Miasta