-A +A
07.12.2017
XLII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

20  grudnia 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbedzie się XLII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z XL i XLI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie  ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 /projekt/

        b/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok /projekt/

c/  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017-2024 /projekt/

            6.  Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r.;

b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027;

c/ w sprawie przyjęcia pomocy  finansowej od Gminy Ostrów Mazowiecka  na realizację zadania pod nazwą „Kolejowa - modernizacja drogi” /projekt/

           7.Podjęcie uchwał:

a/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt/

b/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu targowisk miejskich /projekt/
 2. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2018 /projekt/

b/ w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2020 /projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania /projekt/

b/ w sprawie  uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania /projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Mieście Ostrów Mazowiecka /projekt/

b/ w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2018 r /projekt/
 2. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.
Data wydarzenia: 
20-12-2017 13:00