-A +A
19.03.2018
XLV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W poniedziałek 26 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130).

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLIV sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie członkostwa  i pełnienia przez radnych funkcji w  komisjach stałych Rady Miasta:
 1. w sprawie  odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
 2. w sprawie  odwołania członka Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, /projekt/
 3. w sprawie  wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, /projekt/
 4. w sprawie odwołania przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
 5. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
 6. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
 7. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
 1. Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2017 r.
 2. Informacja o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście za 2017 r.
 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2018 r.
 4. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r. /projekt/

b/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok; /projekt/

c/  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2027./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym./projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym./projekt/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 r./projekt/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu./projekt/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej portu lotniczego Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka./projekt/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury./projekt/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Jubileuszu 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej”./projekt/
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miasta za 2017 r.
 9. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Data wydarzenia: 
26-03-2018 13:00