-A +A
01.06.2018
XLVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W środę 6 czerwca  2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, /projekt/
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, /projekt/
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027, /projekt/
 • zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 rok. /projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka” /projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. /projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. /projekt/
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 3261/12 o pow. 37,72 m2, /projekt/
 • w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 2214 o pow. 100 m2. /projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Ostrów Mazowiecka za 2017 rok.” /projekt/
 1. Zakończenie obrad.
Data wydarzenia: 
06-06-2018 13:00