-A +A
04.03.2020
XVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w środę 11 marca 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815). Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,/projekt/

   b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030./projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Data wydarzenia: 
11-03-2020 15:00