-A +A
03.03.2016
XVII Sesja Rady Miasta

Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1515 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. /środa/ o godz. 1300w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o bezpieczeństwie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2015r.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. /Projekt/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023. /Projekt/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostrów Mazowiecka. /Projekt/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej w organizacji. /Projekt/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ostrów Mazowiecka do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego. /Projekt/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. /Projekt/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta Ostrów Mazowiecka. /Projekt/
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. /Projekt/
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego. /Projekt/
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej; /Projekt/
 17. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

  /-/ Zbigniew Krych

Najbliższe wydarzenia

26
Września
od 26.09 do 27.09
26
Września
godz. 14:00
27
Września
godz. 12:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta