-A +A
02.07.2020
XVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w środę 15 lipca 2020 r. o godz. 13:00 w Starej Elektrowni ul. 11 Listopada 7 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS –CoV-2, sesja odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia.

Porządek obrad :

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Informacja o porządku obrad.
 3.     Przyjęcie Protokołów z XIII, XIV, XV i XVI sesji.
 4.     Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2019 r.
 5.     Informacja o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście za 2019 r.
 6.     Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta.
 7.     Raport o stanie miasta Ostrów Mazowiecka za 2019 r.:
  a) debata nad Raportem o stanie miasta,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka wotum zaufania./projekt/
 8.     Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka  za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 r./projekt/
  b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 9.     Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r./projekt/
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030,/projekt/
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku./projekt/
 10.     Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2020 r.
 11.     Wybory ławników - podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r./projekt/
 12.     Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
  b) w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/
  c) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,/projekt/
  d) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Strażaków OSP,/projekt/
  e) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Szlachecka,/projekt/
  f) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka - Daliowa,/projekt/
  g) w sprawie przedłużenia ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka - Stanisława Wyspiańskiego,/projekt/
  h) w sprawie zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu./projekt/
 13.     Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ostrów Mazowiecka z Gminą Ostrów Mazowiecka w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem, w roku szkolnym 2020/2021,/projekt/
  b) w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2020/2021,/projekt/
  c) w sprawie określenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów./projekt/
 14.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Oceny  zasobów pomocy społecznej w mieście Ostrów Mazowiecka za 2019 r./projekt/
 15.     Podjęcie  uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego”./projekt/
 16.     Informacja o działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” w Ostrowi Mazowieckiej w 2019 r.
 17.     Sprawozdania: 
  a) Roczny raport z wykonania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2020 oraz efektów jego realizacji w roku 2019.
  b) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 oraz przedstawienie potrzeb związanych z ich realizacją w roku 2020.
  c) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za rok 2019.
  d) Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
 18.     Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miasta za okres od początku kadencji do końca 2019 r.
 19.     Wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Transmisje z poszczególnych sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka dostępne są na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube oraz na stronie www.ostrowmaz.esesja.pl

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

Data wydarzenia: 
15-07-2020 13:00
Adres wydarzenia: 
Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7