-A +A
22.06.2016
XXI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Zawiadamiam, że  XXI  sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (t.j.  z 2016 r. Dz. U. poz. 446), odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. /środa/ o godz. 1300 
w sali  konferencyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z XX sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka. - Załączniki do wglądu w pok. 109. /Projekt/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka  za 2015 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r. /Projekt/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. /Projekt/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. /Projekt/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 /Projekt/
 10. Stopień realizacji  inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia między Miastem Ostrów Mazowiecka a Gminą Ostrów Mazowiecka oraz podjęcia zobowiązania w zakresie jego finansowania. /Projekt/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka. /Projekt/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka publicznych przedszkoli. /Projekt/
 14. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Zbigniew Krych

Data wydarzenia: 
29-06-2016 13:00
Adres wydarzenia: 
Sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66
Organizator: 
Przewodniczący Rady Miasta

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00