-A +A
16.11.2020
XXI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że XXI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.), odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. o godz 14.00.

 

Sesja odbędzie się w sposób zdalny on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o ofercie sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 28.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi./projekt/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi./projekt/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r./projekt/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Transmisje z poszczególnych sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka dostępne są na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube oraz na stronie www.ostrowmaz.esesja.pl

Źródło: BIP

Data wydarzenia: 
18-11-2020 14:00