-A +A
03.12.2020
XXII Sesja Rady Miasta

Informujemy, że XXII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.), odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 14:00.

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka obradować będzie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,/projekt/

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030,/projekt/

c) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,/projekt/

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku./projekt/

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok./projekt/

b) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021 -2031./projekt/

5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ostrów Mazowiecka  lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych./projekt/

6. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Żale”,/projekt/

b) w sprawie zawarcia  porozumienia z Gminą Ostrów Mazowiecka na wspólne finansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Torowej”,/projekt/

c) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn. : „Przebudowa ul. Torowej”,/projekt/

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Ostrów Mazowiecka w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego,/projekt/

e) w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Ostrów Mazowiecka./projekt/

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej ( w organizacji ) oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmian w statucie Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji),/projekt/

b) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2021,/projekt/

c) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2021,/projekt/

d) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,/projekt/

e) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania./projekt/

8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich./projekt/

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2021 r./projekt/

10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Data wydarzenia: 
16-12-2020 14:00