-A +A
17.02.2021
XXIII sesja Rady Miasta

Informujemy, że w środę 24 lutego 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ), oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. ).

Sesja obywać się będzie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów z XXI i XXII sesji.

4. Wyjaśnienie zasad rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.

5. Informacja o sytuacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

6. Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w związku z zamiarem połączenia spółek miejskich Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

7. Informacja o spotkaniu Burmistrza Miasta z Naczelnym Rabinem Polski.

8. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 r.

9. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r., b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031, c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. na lata 2021-2023

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia do 31 grudnia 2021 roku terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

13. Podjęcie uchwał: a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2021 – 2027, b) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Różańskiej 5 oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2021 r.

17. Informacje: a) z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, b) Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

18. Wolne wnioski i sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał dostępne są na portalu ostrowmaz.esesja.pl.

Data wydarzenia: 
24-02-2021 14:00