-A +A
09.03.2017
XXXII sesja Rady Miasta

Informujemy, że 15 marca 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2016 r.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2017 r.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o koncepcji rozbudowy oraz remontów infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w mieście Ostrów Mazowiecka.
 8. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostrów Mazowiecka – Zofii Pileckiej, /projekt/

b/ w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostrów Mazowiecka – Andrzejowi Pileckiemu, /projekt/

c/ w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostrów Mazowiecka – Edwardowi Radwańskiemu. /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r. /projekt/
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/172/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka – Stara Grabownica”. /projekt/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa miejskiego parkingu publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Rubinkowskiego”. /projekt/
 4. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. /projekt/

b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017-2024. /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ostrów Mazowiecka lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. /projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczny punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka. /projekt/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół. /projekt/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. /projekt/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2017”. /projekt/
 7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.
Data wydarzenia: 
15-03-2017 13:00
Adres wydarzenia: 
Ostrów Mazowiecka, sala konferencyjna, ul 3 Maja 66

Najbliższe wydarzenia

21
Kwietnia
godz. 08:00
21
Kwietnia
godz. 18:00
22
Kwietnia
godz. 13:00
22
Kwietnia
godz. 18:00
23
Kwietnia
godz. 10:00
23
Kwietnia
godz. 10:00