-A +A
06.04.2017
XXXIII sesja Rady Miasta

12 kwietnia  2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta.
 6. Informacja o funkcjonowaniu kultury i sportu w mieście za 2016 r.
 7. Informacja w sprawie lokalizacji budowy szkoły podstawowej oraz przedstawienie koncepcji przebicia ul. Jagiellońskiej do ul. Trębickiego.
 8. Informacja o działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” za 2016 r.
 9. Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. /projekt/

b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2017-2024 /załącznik do wglądu w Biurze Rady pok. 109/.  /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. /projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka /projekt/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. /projekt/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2017 r. planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. /projekt/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Ostrów Mazowiecka a Gminą Ostrów Mazowiecka, Gminą Małkinia Górna, Gminą Wąsewo, Gminą Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. /projekt/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad  wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. /projekt/
 8. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta  Ostrów Mazowiecka na 2017 r. /projekt/
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miasta za 2016 r.
 10. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
Data wydarzenia: 
12-04-2017 13:00

Najbliższe wydarzenia

10
Sierpnia
godz. 09:00
14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00