-A +A
19.09.2018
Z obrad LV sesjiRady Miasta

W czasie ośmiogodzinnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 12 września, radni obradowali według obszernego porządku obrad. Po przyjęciu protokołów z siedmiu poprzednich sesji przystąpiono do interpelacji i zapytań radnych. Wówczas wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad nowych punktów. Dotyczyły one: stanowiska rady miasta w sprawie sklepu alkoholowego przy ul. 3 Maja, omówienia skarg na Burmistrza oraz wniosku w sprawie 3 projektów uchwał.

Rada Miasta przyjęła informację o realizacji budżetu miasta za okres 6 miesięcy 2018 r. Przedstawiono Radzie informacje o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2018 rok. Radni miejscy przyjęli sprawozdania z działalności spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka: ZEC, ZGK, TBS za ubiegły rok.

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano m. in. w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez MOPS projektu z zakresu usług opiekuńczych. Radni wyrazili też zgodę na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018-2020 projektu konkursowego Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Przesunięto środki na realizację dwóch zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – na wyposażenie pracowni poligraficznej w ŚDS oraz zakup szaf do biblioteki zewnętrznej.

Radni miejscy wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrów Mazowiecka w sprawie wspólnego finansowania budowy ulicy Żale. Wyrazili też zgodę na udzielenie z budżetu Miasta pomocy finansowej Gminie na realizację w/w inwestycji. Miasto przeznaczy na realizację ulicy 800 tys. złotych – 400 tys. w 2018 i 400 tys. w 2019 roku. Miasto i Gmina będą wspólnie realizować także ul. Kolejową. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy na realizację tego zadania. Miasto otrzyma od Gminy 350 tys. złotych na realizację tego zadania.

W porządku obrad znalazła się też informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonych w tej kadencji działań dotyczących budowy szkoły oraz przedszkola. Podejmowany wielokrotnie na sesjach temat złego stanu technicznego i sanitarnego tzw. „małej jedynki” przy ul. Partyzantów 21 powrócił po raz kolejny. Burmistrz przedstawił podjęte działania, zmierzające do budowy nowej szkoły i przedszkola. Wskazał też, że najlepszą lokalizacją dla nowej placówki jest teren, na którym stoi „mała jedynka”. Część radnych nie podziela tego zdania, wskazując na teren obok lodowiska przy ul. Trębickiego. Podczas sesji padła też propozycja, by przeprowadzić badania demograficzne, które pokażą czy zasadna jest budowa placówki w połączeniu przedszkola ze szkołą.

Radni zapoznali się z informacją Burmistrza o stanie realizacji ul. Podstoczysko, która już niebawem się zakończy.

Uchwałą Rady Miasta utworzony zostanie odrębny obwód głosowania w szpitalu. Radni przyjęli także Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. Podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad oraz trybu wyrównywania szans edukacyjnych. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, będących mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej.

Rada Miasta przyjęła informacje o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta między sesjami./ PM

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00