-A +A
03.02.2017
Z obrad XXX sesji Rady Miasta

Prace nad planem zagospodarowania miasta mogą się rozpocząć wkrótce

Podjęta podczas sesji uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka pozwala na formalne rozpoczęcie i prowadzenie prac planistycznych. Uchwałą objęty został teren całego miasta, zaś uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego podzielone będzie na dziewięć etapów. Plany poszczególnych etapów będą uchwalane niezależnie, a kolejność uchwalania nie ma znaczenia. Sporządzenie planu pozwoli na ustalenie przeznaczenia terenów o różnych zasadach zagospodarowania, a także na uporządkowanie struktury przestrzennej miasta, a tym samym zahamowanie realizacji chaotycznej zabudowy.  

Opłaty za odpady komunalne

W wyniku podjęcia przez Radę Miasta uchwały ustalone zostały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Dotychczas właściciele ci nie byli do tego zobowiązani. Podjęta uchwała wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług świadczonych w tym zakresie na terenie Ostrowi. Dzięki niej właściciele nieruchomości korzystających z usług różnych przedsiębiorców będą ponosić z tego tytułu opłaty nieróżniące się od siebie w znaczący sposób. Uchwała reguluje wysokość opłat w zależności od rodzaju pojemników w przypadku zbiórki selektywnej i nieselektywnej, oraz za nieczystości ciekłe.

Statut Muzeum

27 grudnia 2016 roku Burmistrz Jerzy Bauer podpisał umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem Glińskim na prowadzenie Muzeum jako wspólnej instytucji kultury. Podpisana umowa to wynik podjęcia przez Radę Miasta w kwietniu ubiegłego roku uchwały wyrażającej zgodę na prowadzenie Muzeum w Ostrowi wspólnie z Ministerstwem. Podczas sesji Rada Miasta uchwaliła statut Muzeum, który stanowił załącznik do podpisanej umowy.

Zmiany w systemie oświaty

W związku ze zmianą struktury szkolnej, która wchodzi w życie 1 września 2017 roku, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na tej podstawie możliwe będzie dokonywanie zmian organizacyjnych oraz dostosowanie istniejących szkół miejskich do zmian w strukturze szkolnej.

Opłaty za przedszkole

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach. Nie zmienia się wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, po przekroczeniu 5 godzin bezpłatnych zajęć, i wciąż wynosi 1 zł. Od 1 stycznia br. zwolnione z tych opłat są dzieci w wieku 6 lat i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach.

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Przyjęty został Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2017. Jest to dokument, który przedstawia zakres profilaktyki oraz określa zasady realizacji i planowane działania w tym zakresie. Celem tego programu jest zmniejszenie zjawiska uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych głównie poprzez działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, współpracę z rodzicami, pomoc prawną i terapeutyczną, a także kontrolę punktów sprzedaży alkoholu.

Wszystkie uchwały przyjęte przez Radę Miasta podczas XXX sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Najbliższe wydarzenia

06
Sierpnia
godz. 10:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00