-A +A
21.11.2020
Zadania oświatowe realizowane w Ostrowi Mazowieckiej

Rada Miasta zapoznała się ze stanem realizacji zadań oświatowych miasta w roku szkolnym 2019/2020.
Informację przygotował Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, Centrum Usług Wspólnych oraz miejskie szkoły i przedszkola. Miasto jest organem prowadzącym dla 7 jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie Ostrowi Mazowieckiej. Są to 3 przedszkola i 4 szkoły podstawowe.
W roku szkolnym 2019/2020 w miejskich jednostkach zatrudnionych było 256 nauczycieli, w tym 62 w przedszkolach, 194 w szkołach podstawowych. 69% wszystkich nauczycieli stanowili nauczyciele dyplomowani. W przedszkolach 724 dzieci objętych było wychowaniem przedszkolnym, z tego 216 sześciolatków realizowało obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne. Do szkół podstawowych uczęszczało 1920 uczniów. Czterem uczniom powracającym z zagranicy zapewniono dodatkowe lekcje języka polskiego, przeznaczone na opanowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 206 uczniów. Najwyższy wynik z języka polskiego i uzyskały Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3, z matematyki Szkoła Podstawowa nr 4, zaś z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 2.
Na finasowanie zadań oświatowych w 2019 roku Miasto otrzymało łącznie 17. 789. 612,90 zł, udział środków własnych to 9.303.901,11 zł. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w miejskich szkołach wyniósł 9.253,06 zł, zaś w przedszkolach 9.959,07 zł.
Na terenie Miasta działały w ubiegłym roku 3 przedszkola niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Aniołki”, Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co oraz Niepubliczne Przedszkole „Planeta Fantazji”. Przedszkola te otrzymały dotację z budżetu Miasta na kwotę 1.976.202,06 zł.
Dla poprawy bezpieczeństwa oraz warunków nauki i pracy przeprowadzono w jednostkach oświatowych remonty na kwotę 357.634,34 zł oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 74.225,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej Miasto wydało na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 161.172,10 zł.
Na realizację działań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” miasto pozyskało i wydało kwotę 14.000 zł (zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych w Szkole Podstawowej nr 3). Tym samym już wszystkie szkoły wzięły udział w programie. W ramach pomocy finansowej Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało środki finansowe na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na kwotę 43.385,75 zł – w Szkole Podstawowej nr 1. Szkoły musiały zapewnić udział środków własnych na realizację wymienionych projektów.
Miasto otrzymało również 2 granty w łącznej wysokości 184.580 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół, biorąc udział w projektach pn. zdalna Szkoła oraz zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Informacja została przyjęta przez Radę Miasta podczas sesji, która odbyła się 18 listopada.

Fot.: Szkoła Podstawowa nr 1