-A +A
07.11.2019
Zadania oświatowe zrealizowane w Ostrowi Mazowieckiej

Rada Miasta zapoznała się ze stanem realizacji zadań oświatowych miasta w roku szkolnym 2018/2019. Informację przygotował Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, Centrum Usług Wspólnych oraz miejskie szkoły i przedszkola. Miasto jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych i publicznych przedszkoli, łącznie dla 7 jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie Ostrowi Mazowieckiej.

W roku szkolnym 2018/2019 w miejskich jednostkach zatrudnionych było 259 nauczycieli, w tym 62 w przedszkolach, 197 w szkołach podstawowych. 69% wszystkich nauczycieli stanowili nauczyciele dyplomowani. W przedszkolach 702 dzieci objętych było wychowaniem przedszkolnym, z tego 233 sześciolatków realizowało obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne. Do szkół podstawowych uczęszczało 2148 uczniów, w tym 233 uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 233 uczniów, 2 uczniów zostało zwolnionych z egzaminu ze względu na stan zdrowia. Najwyższy wynik z języka polskiego oraz angielskiego uzyskała Szkoła Podstawowa nr 3, zaś z matematyki Szkoła Podstawowa nr 4.

Na zadania oświatowe Miasto otrzymało w 2018 roku dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 16.984.212,48 zł, udział środków własnych to 8.343.765,69 zł. Średni koszt utrzymania jednego ucznia w miejskich szkołach wyniósł w ubiegłym roku 8.392,34 zł, zaś w przedszkolach 8.943,84 zł.

Na terenie Miasta działały w ubiegłym roku 3 przedszkola niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Aniołki”, Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS&Co oraz Niepubliczne Przedszkole „Planeta Fantazji”. Przedszkola te otrzymały dotację z budżetu Miasta na kwotę 1.329.985,64 zł.

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz warunków nauki i pracy przeprowadzono w jednostkach oświatowych remonty na kwotę 753.012,65 zł oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 10.890 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej Miasto wydało na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 223.194,13 zł. Środki przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń dla 2.149 uczniów. Miasto zakupiło 2 tablice interaktywne oraz ekran interaktywny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na kwotę 28 tys. zł, realizując rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Miasto pozyskało 48 tys. zł na zakup książek do szkolnych bibliotek. Szkoła Podstawowa nr 4 pozyskała kwotę 6.622,70 zł na zakup eksponatów służących do nauki historii w ramach wieloletniego programu „Niepodległa”. Szkoły musiały zapewnić udział środków własnych na realizację wymienionych projektów.

Informacja została przyjęta przez Radę Miasta na sesji, która odbyła się 30 października b.r.

fot. SP nr 3

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00