-A +A
03.04.2020
Zdalne nauczanie w miejskich jednostkach oświatowych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, miejskie jednostki oświatowe prowadzą  kształcenie na odległość od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

We wszystkich szkołach i przedszkolach ustalono zasady zdalnego nauczania, które pozwoliły na kontynuację realizacji programu nauczania. W przedszkolach, kontakt z rodzicami i przekazywanie materiałów do pracy z dziećmi odbywa się przy pomocy stron internetowych placówek. Szkoły, do kształcenia na odległość wykorzystują dziennik elektroniczny Librus Synergia, platformy internetowe, w tym Google Classroom, Messenger, Zoom.

Harmonogram zajęć zdalnych poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin, z uwzględnieniem następujących wytycznych:

  • Zajęcia lekcyjne zdalne nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się od godziny 9.00. Nauczyciele pozostają dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą różnych kanałów komunikacji do godz. 15.00.
  • Poprzez zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozumie się:

-     przekazywanie materiałów edukacyjnych, treści i zadań do samodzielnej pracy uczniów,

-     konsultacje indywidualne i/lub zbiorowe telefoniczne, za pomocą czatów, komunikatorów z wykorzystaniem różnych aplikacji, zaakceptowanych przez uczestników,

-     wideo-lekcje w czasie rzeczywistym i nagrania udostępniane przez nauczycieli,

-     inne formy zaproponowane przez nauczycieli.

  • Nauczyciel, uwzględniając na prowadzonej zdalnie jednostce lekcyjnej zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania), dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
  • Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, cel  zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.
  • Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on-line – w celu udzielania odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.
  • Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą danego oddziału klasowego po zasięgnięciu opinii rodziców ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz uwarunkowań technologicznych posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.
  • Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany  w domu.
  • Pedagog i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców w formie zdalnej,  w godzinach swojej pracy: 9.00 – 13.00.
  • Celem nawiązania kontaktu z wybranym specjalistą należy napisać do niego wiadomość  w dzienniku elektronicznym Librus.

Uczniowie oceniani są zgodnie z dotychczasowymi zasadami ocenia. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce. Ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu, zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem różnych platform internetowych lub telefonicznie, dodatkowe zadania (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), a także zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej