-A +A
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr VII/69/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r.

Celem Programu jest:

  1. odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów Mazowiecka;
  2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
  4. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  5. zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna;
  6. skazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  7. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  8. edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

Zgodnie z przyjętym Programem zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów Mazowiecka realizowane będzie poprzez:

  • umowę zawartą pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, zarejestrowanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz spełniającego przepisy weterynaryjne na wyłapywanie, transport i przyjęcie do schroniska zwierząt bezdomnych;
  • przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych o zwierzętach, które zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało w dowolnej formie (telefonicznie, mailem, pisemnie).

ODŁOWIONE ZWIERZĘTA Z TERENU MIASTA PRZEKAZANE DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADYSACHMapa Miasta