kran z którego leci woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. informuje, że obecnie trwa procedowanie złożonego przez Spółkę wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres kolejnych trzech lat. Do czasu wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej w/w wniosek na podstawie art. 24g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028), obowiązują dotychczasowe stawki opłat za wodę i ścieki.