Nazwa dofinansowania: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS:  928 637,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 1 326 625,70 zł 

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarła z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował budowę całej ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej. Budowę ulicy rozpoczęto w 2011 roku na podstawie decyzji ZRID 2/11 z dnia 25 lipca 2011 roku. Wykonano wówczas jezdnię i usunięto kolizję. W ramach wybudowana została droga o długości 643 m, chodnik o długości 1252 m, w tym 188 m obustronnie. 

Głównym celem przebudowy ulicy Łącznej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności pieszych. Remont ulicy wpływa na spójność sieci dróg publicznych, ponieważ ulica Łączna jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy drogą gminną prowadzącą z centrum miasta do miejscowości Komorowo i dalej w kierunku Ostrołęki z drogą wojewódzką 627 Ostrołęka – Sokołów Podlaski. Przebudowa ulicy przyczynia się również do podniesienia standardów technicznych, a także estetycznych oraz do zachowania jednorodności sieci dróg. 

Wykonawcą robót budowlanych był PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c. z siedzibą w Płońsku, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pełnił Pan Zdzisław Brzostek. 


Nazwa inwestycji: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 498 059,79 zł 

Całkowita wartość projektu: 766 245,84 zł 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Jana Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej. Na etapie zawierania umowy droga posiadała nawierzchnię z kruszywa naturalnego i była w złym stanie technicznym. Wykonawca robót budowlanych wykonał już dużą część prac, a w zakres inwestycji wchodzą następujące zadania: budowa nawierzchni jeździ, budowa jednostronnego chodnika, budowa skrzyżowań z ulicami: Młyńską oraz Petroneli Pawłowskiej, budowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, docelowa organizacji ruchu, przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą a także wycinka drzew kolidujących z rozbudową. 

Budowa ulicy Jana Najmoły oraz ulicy KDD-25 przyniesie wiele korzyści mieszkańcom, m.in.: 

 • umożliwi bezpieczniejszy i lepszy dojazd mieszkańców do drogi ekspresowej S-8 z drogą DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627;
 • budowa kanalizacji deszczowej poprawi odwodnienie ulicy i zlikwiduje zastoiny wody powstające po opadach;
 • zostanie zapewniona spójność sieci dróg publicznych;
 • w widoczny sposób podniesie standard techniczny ulic; 
 • budowa chodnika na całej długości spowoduje przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na chodnik;
 • umożliwi lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających znaczenie dla realizacji zadań publicznych; 
 • wpłynie na skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych, w związku z czym skróci się czas reakcji służb w razie wystąpienia kolizji i zagrożenia życia. 
 • w istotnym stopniu poprawi dostęp przedsiębiorców oraz mieszkańców do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. 
 • wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych, gdyż w pobliżu inwestycji znajdują się również działki, które mogą zostać zagospodarowane w przyszłości. 

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją prawuje Proepsil Inżynieria Lądowa spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 


Nazwa inwestycji: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”.  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 2 698 623,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 052 467,28 zł

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi publicznej o łącznej długości ok. 0,692 km w zakresie dostosowania szerokości jezdni do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L, wykonanie chodników, zatok postojowych, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, w celu zachowania prawidłowego odwodnienia drogi oraz przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowaną inwestycją. Wykonane zostały przystanki autobusowe oraz zatoki autobusowe. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przebudowano skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicą Księdza Jana Sobotki oraz ulicy Warchalskiego, dodatkowo wykonano budowę sygnalizacji świetlnej oraz zmianę organizacji ruchu w tym rejonie ulicy. 

Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpływ na to ma m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej, która polepsza odwodnienie ulicy i likwiduje zastoiny wody powstające po opadach. Przebudowa zapewnia spójności sieci dróg publicznych i podnosi standard techniczny dróg powiatowych i gminnych oraz wpływa na zachowanie jednorodności sieci dróg pod względem spełnienia tych standardów. 

Wykonawcą robót budowlanych była firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Pan Krzysztof Makowski PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna.


Nazwa inwestycji: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”. 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 5 592 105,83 zł

Całkowita wartość projektu: 9 593 195,09 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa ciągu ulicy Lubiejewska- Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulicy Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową infrastruktury technicznej na odcinku 5 km projektowanym. Inwestycja jest przeprowadzana w miejscu istniejącej ulicy o nawierzchni bitumicznej. 

W zakres inwestycji wchodzi: rozbudowa jezdni, budowa ścieżki rowerowej, budowa, przebudowa, a także remont chodnika, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowa 9 skrzyżowań, budowa zatok autobusowych, budowa i przebudowa oświetlenia, budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, budowa, przebudowa i remont istniejących zjazdów, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Budowa i rozbudowa ciągu ulic skutkować będzie podniesieniem jej parametrów technicznych. Budowa dwóch skrzyżowań typu rondo oraz zaprojektowania nowa stała organizacja ruchu zmniejszy ryzyko powstania zatorów drogowych i zwiększy płynność ruchu pojazdów. Rozbudowa ulic umożliwi lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających kluczowe znaczenie dla realizacji zadań publicznych na terenie miasta. Dzięki realizacji projektu zarówno mieszkańcy jak i osoby przyjezdne będą miały ułatwiony i komfortowy dojazd do głównych obiektów znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej. Poprzez remont ulicy polepszy się dostęp przedsiębiorców i lokalnej społeczności do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. Rozbudowa ulic miejskich umożliwi lepszy i bezpieczniejszy dostęp mieszkańców miasta i subregionu do drogi ekspresowej S-8, drogi krajowej DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627. Poprzez budowę ścieżki rowerowej poprawi się komunikacja miejsca i podniesione zostaną walory środowiskowe miasta. Poprzez remont ulic zostanie zapewniona spójność sieci dróg publicznych. 

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: INVEST AG sp. z o.o. sp. k oraz INVEST AG sp. z o.o., natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawuje BIKBIT sp. z o.o.  


Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD: 5 800 580,03 zł
Całkowita wartość projektu: 8 706 567,43 

W dniu 10 grudnia 2021 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem niniejszego zadania jest przebudowa drogi gminnej – ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej z wyłączeniem istniejącego wiaduktu nad drogą ekspresową S8 oraz projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Lubiejewską, ul. Bolesława Prusa i ul. Pocztową (wybudowanie tego ronda odbywa się w ramach innej inwestycji wykonywanej w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych).

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 • przebudowa istniejących skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi: na pierwszym odcinku łączna liczba skrzyżowań to 10, z czego 7 utwardzonych, a 3 nieutwardzone; na drugim odcinku łączna liczba skrzyżowań to 7, z czego 6 utwardzonych, a 1 nieutwardzone;
 • budowa poboczy żwirowych,
 • budowa chodników; 
 • odbudowa istniejących rowów drogowych wraz z przepustami w ciągu tych rowów.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawuje Krzysztof Andrzej Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.


Nazwa inwestycji: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty na drodze nr 260758W”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD: 62 185,60 zł
Całkowita wartość projektu: 77 732,00 zł

W dniu 16 grudnia 2021 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty na drodze nr 260758W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa jednego, bezpiecznego i dobrze doświetlonego przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4.

Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą projektu oraz robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EUROASFALT” sp. z o.o. Planuje się, że zakończenie inwestycji nastąpi na początku października 2022 roku.


Nazwa inwestycji: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej n aul. Grota Roweckiego – Lubiejewskiej na drogach nr 627 i 261234W”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD: 156 037,05 zł
Całkowita wartość projektu: 195 796,32 zł

W dniu 16 grudnia 2021 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej n aul. Grota Roweckiego – Lubiejewskiej na drogach nr 627 i 261234W” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa trzech, bezpiecznych i dobrze doświetlonych przejść dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2.

Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą projektu oraz robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EUROASFALT” sp. z o.o. Planuje się, że zakończenie inwestycji nastąpi na początku października 2022 roku.