Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)


Nazwa dofinansowania: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS:  928 637,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 1 326 625,70 zł 

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował budowę całej ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej. Budowę ulicy rozpoczęto w 2011 roku na podstawie decyzji ZRID 2/11 z dnia 25 lipca 2011 roku. Wykonano wówczas jezdnię i usunięto kolizję. W ramach wybudowana została droga o długości 643 m, chodnik o długości 1252 m, w tym 188 m obustronnie. 

Głównym celem przebudowy ulicy Łącznej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności pieszych. Remont ulicy wpływa na spójność sieci dróg publicznych, ponieważ ulica Łączna jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy drogą gminną prowadzącą z centrum miasta do miejscowości Komorowo i dalej w kierunku Ostrołęki z drogą wojewódzką 627 Ostrołęka – Sokołów Podlaski. Przebudowa ulicy przyczynia się również do podniesienia standardów technicznych, a także estetycznych oraz do zachowania jednorodności sieci dróg. 

Wykonawcą robót budowlanych był PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c. z siedzibą w Płońsku, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pełnił Pan Zdzisław Brzostek. 


Nazwa inwestycji: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 498 059,79 zł 

Całkowita wartość projektu: 766 245,84 zł 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji była budowa ulicy Jana Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej. Na etapie zawierania umowy droga posiadała nawierzchnię z kruszywa naturalnego i była w złym stanie technicznym. W zakres inwestycji wchodziły następujące zadania: budowa nawierzchni jeździ, budowa jednostronnego chodnika, budowa skrzyżowań z ulicami: Młyńską oraz Petroneli Pawłowskiej, budowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, docelowa organizacji ruchu, przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą a także wycinka drzew kolidujących z rozbudową. 

Budowa ulicy Jana Najmoły oraz ulicy KDD-25 przyniosły wiele korzyści mieszkańcom, m.in.: 

 • możliwość bezpieczniejszego i lepszego dojazdu do drogi ekspresowej S-8 z drogą DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627;
 • budowa kanalizacji deszczowej poprawiła odwodnienie ulicy i zlikwidowała zastoiny wody powstające po opadach;
 • spójność sieci dróg publicznych;
 • w widoczny sposób podniósł się standard techniczny ulic; 
 • budowa chodnika na całej długości spowodowała przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na chodnik;
 • lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających znaczenie dla realizacji zadań publicznych; 
 • skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych, w związku z czym skrócił się czas reakcji służb w razie wystąpienia kolizji i zagrożenia życia. 
 • w istotnym stopniu poprawił się dostęp przedsiębiorców oraz mieszkańców do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. 
 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych, gdyż w pobliżu inwestycji znajdują się również działki, które mogą zostać zagospodarowane w przyszłości. 

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją prawował Proepsil Inżynieria Lądowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


Nazwa inwestycji: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”.  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 2 698 623,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 052 467,28 zł

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi publicznej o łącznej długości ok. 0,692 km w zakresie dostosowania szerokości jezdni do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L, wykonanie chodników, zatok postojowych, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, w celu zachowania prawidłowego odwodnienia drogi oraz przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowaną inwestycją. Wykonane zostały przystanki autobusowe oraz zatoki autobusowe. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przebudowano skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicą Księdza Jana Sobotki oraz ulicy Warchalskiego, dodatkowo wykonano budowę sygnalizacji świetlnej oraz zmianę organizacji ruchu w tym rejonie ulicy. 

Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpływ na to ma m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej, która polepsza odwodnienie ulicy i likwiduje zastoiny wody powstające po opadach. Przebudowa zapewnia spójności sieci dróg publicznych i podnosi standard techniczny dróg powiatowych i gminnych oraz wpływa na zachowanie jednorodności sieci dróg pod względem spełnienia tych standardów. 

Wykonawcą robót budowlanych była firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Pan Krzysztof Makowski PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna.


Nazwa inwestycji: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”. 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 5 592 105,83 zł

Całkowita wartość projektu: 9 593 195,09 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji była budowa i rozbudowa ciągu ulicy Lubiejewska- Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulicy Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową infrastruktury technicznej na odcinku 5 km projektowanym. Inwestycja była przeprowadzana w miejscu istniejącej ulicy o nawierzchni bitumicznej. 

W zakres inwestycji wchodziła: rozbudowa jezdni, budowa ścieżki rowerowej, budowa, przebudowa, a także remont chodnika, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowa 9 skrzyżowań, budowa zatok autobusowych, budowa i przebudowa oświetlenia, budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, budowa, przebudowa i remont istniejących zjazdów, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Budowa i rozbudowa ciągu ulic ma wpływ na podniesienie jej parametrów technicznych. Budowa dwóch skrzyżowań typu rondo oraz zaprojektowana nowa stała organizacja ruchu zmniejszają ryzyko powstania zatorów drogowych i zwiększają płynność ruchu pojazdów. Rozbudowa ulic umożliwia lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających kluczowe znaczenie dla realizacji zadań publicznych na terenie miasta. Dzięki realizacji projektu zarówno mieszkańcy jak i osoby przyjezdne mają ułatwiony i komfortowy dojazd do głównych obiektów znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej. Poprzez remont ulicy polepszył się dostęp przedsiębiorców i lokalnej społeczności do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. Rozbudowa ulic miejskich umożliwia lepszy i bezpieczniejszy dostęp mieszkańców miasta i subregionu do drogi ekspresowej S-8, drogi krajowej DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627. Poprzez budowę ścieżki rowerowej poprawiła się komunikacja i podniesione zostały walory środowiskowe miasta. Poprzez remont ulic została zapewniona spójność sieci dróg publicznych. 

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: INVEST AG sp. z o.o. sp. k oraz INVEST AG sp. z o.o., natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawowała firma BIKBIT sp. z o.o.  


Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD: 5 800 580,03 zł
Całkowita wartość projektu: 8 424 739,46 

W dniu 10 grudnia 2021 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem niniejszego zadania była przebudowa drogi gminnej – ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej z wyłączeniem istniejącego wiaduktu nad drogą ekspresową S8 oraz projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Lubiejewską, ul. Bolesława Prusa i ul. Pocztową (wybudowanie tego ronda odbyło się w ramach innej inwestycji wykonywanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. następujące prace:

 • przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 • przebudowa istniejących skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi: na pierwszym odcinku liczba skrzyżowań to 7, na drugim odcinku łączna liczba skrzyżowań to 6;
 • budowa poboczy żwirowych,
 • budowa chodników; 
 • odbudowa istniejących rowów drogowych wraz z przepustami w ciągu tych rowów;
 • budowa ścieżki rowerowej;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawował Krzysztof Andrzej Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.


Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania: 1.602.302,63 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.434.008,13

W dniu 14 czerwca 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Inwestycja zakłada m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku, budowę i przebudowę skrzyżowania, budowę zjazdów indywidualnych do posesji, wykonanie odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej poprzez sieć kanalizacyjną i studnie chłonne, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą. 

Termin realizacji inwestycji, zgodnie z umową z Wykonawcą: 30.10.2023 r.

Wykonawca robót budowalnych: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura. 

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym: Krzysztof Andrzej Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof.


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Nazwa inwestycji: Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 30.000.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 47.917.239,43 zł

11 kwietnia 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”. Przeprowadzone postępowanie przetargowe opiewające na 47.917.239,43 zł wygrała firma JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szkoła i przedszkole stanowić będą połączoną komunikacyjnie i architektonicznie całość. Kompleks edukacyjny usytuowany będzie na terenie byłej tzw. „małej jedynki” oraz działki sąsiedniej, zakupionej specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Ogółem powierzchnia tej nieruchomości to ok. 10,5 tys. metrów kwadratowych. Zaprojektowany został bardzo funkcjonalny, przestrzenny obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą i terenem rekreacyjnym. Szkoła zaplanowana jest na 12 oddziałów dla ok. 300 uczniów klas I-III, a przedszkole dla 10 oddziałów dla ok. 250 dzieci. Zakłada się, że otwarcie szkoły i przedszkola nastąpi we wrześniu 2024 roku.


Nazwa inwestycji: Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 4.508.820,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4.746.129,69 zł

15 września 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowy z wykonawcami zadania „Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka” realizowanego z 9️5️ % dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje realizację sześciu odcinków ulic: Bajkowa, Gajowa, Sportowa, Artyleryjska, Różana, Srebrna.

Wykonawcami ulic są: Zakład Robót Budowlano - Drogowych Tomasz Dawidowski (Bajkowa, Gajowa, Sportowa, Artyleryjska), Mirosław Żurek Roboty Ogólnobudowlane Transport, Handel (Różana), OGRODY Robert Liżewski (Srebrna).