Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)


Nazwa dofinansowania: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS:  928 637,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 1 326 625,70 zł 

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował budowę całej ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej. Budowę ulicy rozpoczęto w 2011 roku na podstawie decyzji ZRID 2/11 z dnia 25 lipca 2011 roku. Wykonano wówczas jezdnię i usunięto kolizję. W ramach wybudowana została droga o długości 643 m, chodnik o długości 1252 m, w tym 188 m obustronnie. 

Głównym celem przebudowy ulicy Łącznej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności pieszych. Remont ulicy wpływa na spójność sieci dróg publicznych, ponieważ ulica Łączna jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy drogą gminną prowadzącą z centrum miasta do miejscowości Komorowo i dalej w kierunku Ostrołęki z drogą wojewódzką 627 Ostrołęka – Sokołów Podlaski. Przebudowa ulicy przyczynia się również do podniesienia standardów technicznych, a także estetycznych oraz do zachowania jednorodności sieci dróg. 

Wykonawcą robót budowlanych był PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c. z siedzibą w Płońsku, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pełnił Pan Zdzisław Brzostek. 


Nazwa inwestycji: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 498 059,79 zł 

Całkowita wartość projektu: 766 245,84 zł 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji była budowa ulicy Jana Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej. Na etapie zawierania umowy droga posiadała nawierzchnię z kruszywa naturalnego i była w złym stanie technicznym. W zakres inwestycji wchodziły następujące zadania: budowa nawierzchni jeździ, budowa jednostronnego chodnika, budowa skrzyżowań z ulicami: Młyńską oraz Petroneli Pawłowskiej, budowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, docelowa organizacji ruchu, przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą a także wycinka drzew kolidujących z rozbudową. 

Budowa ulicy Jana Najmoły oraz ulicy KDD-25 przyniosły wiele korzyści mieszkańcom, m.in.: 

 • możliwość bezpieczniejszego i lepszego dojazdu do drogi ekspresowej S-8 z drogą DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627;
 • budowa kanalizacji deszczowej poprawiła odwodnienie ulicy i zlikwidowała zastoiny wody powstające po opadach;
 • spójność sieci dróg publicznych;
 • w widoczny sposób podniósł się standard techniczny ulic; 
 • budowa chodnika na całej długości spowodowała przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na chodnik;
 • lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających znaczenie dla realizacji zadań publicznych; 
 • skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych, w związku z czym skrócił się czas reakcji służb w razie wystąpienia kolizji i zagrożenia życia. 
 • w istotnym stopniu poprawił się dostęp przedsiębiorców oraz mieszkańców do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. 
 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych, gdyż w pobliżu inwestycji znajdują się również działki, które mogą zostać zagospodarowane w przyszłości. 

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją prawował Proepsil Inżynieria Lądowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


Nazwa inwestycji: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”.  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 2 698 623,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 052 467,28 zł

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi publicznej o łącznej długości ok. 0,692 km w zakresie dostosowania szerokości jezdni do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L, wykonanie chodników, zatok postojowych, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, w celu zachowania prawidłowego odwodnienia drogi oraz przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowaną inwestycją. Wykonane zostały przystanki autobusowe oraz zatoki autobusowe. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przebudowano skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicą Księdza Jana Sobotki oraz ulicy Warchalskiego, dodatkowo wykonano budowę sygnalizacji świetlnej oraz zmianę organizacji ruchu w tym rejonie ulicy. 

Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpływ na to ma m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej, która polepsza odwodnienie ulicy i likwiduje zastoiny wody powstające po opadach. Przebudowa zapewnia spójności sieci dróg publicznych i podnosi standard techniczny dróg powiatowych i gminnych oraz wpływa na zachowanie jednorodności sieci dróg pod względem spełnienia tych standardów. 

Wykonawcą robót budowlanych była firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Pan Krzysztof Makowski PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna.


Nazwa inwestycji: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”. 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 5 592 105,83 zł

Całkowita wartość projektu: 9 593 195,09 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji była budowa i rozbudowa ciągu ulicy Lubiejewska- Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulicy Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową infrastruktury technicznej na odcinku 5 km projektowanym. Inwestycja była przeprowadzana w miejscu istniejącej ulicy o nawierzchni bitumicznej. 

W zakres inwestycji wchodziła: rozbudowa jezdni, budowa ścieżki rowerowej, budowa, przebudowa, a także remont chodnika, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowa 9 skrzyżowań, budowa zatok autobusowych, budowa i przebudowa oświetlenia, budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, budowa, przebudowa i remont istniejących zjazdów, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Budowa i rozbudowa ciągu ulic ma wpływ na podniesienie jej parametrów technicznych. Budowa dwóch skrzyżowań typu rondo oraz zaprojektowana nowa stała organizacja ruchu zmniejszają ryzyko powstania zatorów drogowych i zwiększają płynność ruchu pojazdów. Rozbudowa ulic umożliwia lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających kluczowe znaczenie dla realizacji zadań publicznych na terenie miasta. Dzięki realizacji projektu zarówno mieszkańcy jak i osoby przyjezdne mają ułatwiony i komfortowy dojazd do głównych obiektów znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej. Poprzez remont ulicy polepszył się dostęp przedsiębiorców i lokalnej społeczności do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. Rozbudowa ulic miejskich umożliwia lepszy i bezpieczniejszy dostęp mieszkańców miasta i subregionu do drogi ekspresowej S-8, drogi krajowej DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627. Poprzez budowę ścieżki rowerowej poprawiła się komunikacja i podniesione zostały walory środowiskowe miasta. Poprzez remont ulic została zapewniona spójność sieci dróg publicznych. 

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: INVEST AG sp. z o.o. sp. k oraz INVEST AG sp. z o.o., natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawowała firma BIKBIT sp. z o.o.  


Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD: 5 800 580,03 zł
Całkowita wartość projektu: 8 424 739,46 

W dniu 10 grudnia 2021 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem niniejszego zadania była przebudowa drogi gminnej – ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej z wyłączeniem istniejącego wiaduktu nad drogą ekspresową S8 oraz projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Lubiejewską, ul. Bolesława Prusa i ul. Pocztową (wybudowanie tego ronda odbyło się w ramach innej inwestycji wykonywanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

W ramach inwestycji wykonane zostały m.in. następujące prace:

 • przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 • przebudowa istniejących skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi: na pierwszym odcinku liczba skrzyżowań to 7, na drugim odcinku łączna liczba skrzyżowań to 6;
 • budowa poboczy żwirowych,
 • budowa chodników; 
 • odbudowa istniejących rowów drogowych wraz z przepustami w ciągu tych rowów;
 • budowa ścieżki rowerowej;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawował Krzysztof Andrzej Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.


Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania: 1 602 302,63 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 434 008,13

W dniu 14 czerwca 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

W ramach inwestycji wykonano m.in. nawierzchnię jezdni z kostki brukowej, wybudowano jednostronny chodnik na całym odcinku, wybudowano i przebudowano skrzyżowania, wybudowano zjazdy indywidualne do posesji, wykonano odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej poprzez sieć kanalizacyjną i studnie chłonne, przebudowano kolizje z istniejącą infrastrukturą. 

Termin realizacji inwestycji: 04.08.2023 r.

Wykonawca robót budowalnych: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura. 

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym: PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof.


Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania: 1 724 001,82 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 462 859,75 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonane: budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej o długości 632 mb; budowa chodnika na całym projektowanym odcinku; budowa pobocza; budowa dwóch skrzyżowań z ul. Zagłoby i ul. Długosza; budowa 49 zjazdów indywidualnych z kostki betonowej; budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i studniami chłonnymi; przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą; wycinka drzew i krzewów kolidujących z budową; budowa muru oporowego z prefabrykowanych elementów; rozbiórka/przestawienie ogrodzeń; budowa oświetlenia ulicznego na istniejących i nowoprojektowanych słupach; budowa kanału technologicznego.

Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowę o roboty budowlane z Zakładem Robót Budowlano-Drogowych "DROGBUD" Andrzej Pecura oraz umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą BIKSBIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Termin realizacja zadania: 30.11.2024 r.


Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania: 554 583,06 zł

Całkowita wartość inwestycji (szacowana): 792 261,52 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej o długości 898 mb. Obecnie droga jest utwardzona, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Szerokość istniejącej nawierzchni bitumicznej wynosi 6,0 mb. Po prawej stronie na całej długości ulicy (898 m) wykonany jest  ciąg pieszo-jezdny w ramach projektu RPMA.04.03.01-14-7419/6 pn.: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka". Remontowi również podlegać będzie chodnik lewostronny o długości 160 mb prowadzący do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

Termin realizacja zadania: 30.11.2024 r.


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Nazwa inwestycji: Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 30 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 49.117.090,21 zł

11 kwietnia 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wygrała firma JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szkoła i przedszkole stanowić będą połączoną komunikacyjnie i architektonicznie całość. Kompleks edukacyjny usytuowany będzie na terenie byłej tzw. „małej jedynki” oraz działki sąsiedniej, zakupionej specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Ogółem powierzchnia tej nieruchomości to ok. 10,5 tys. metrów kwadratowych. Zaprojektowany został bardzo funkcjonalny, przestrzenny obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą i terenem rekreacyjnym. Szkoła zaplanowana jest na 12 oddziałów dla ok. 300 uczniów klas I-III, a przedszkole dla 10 oddziałów dla ok. 250 dzieci. Zakłada się, że otwarcie szkoły i przedszkola nastąpi we wrześniu 2024 roku.


Nazwa inwestycji: Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 4 508 820,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 746 129,69 zł

15 września 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowy z wykonawcami zadania „Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka” realizowanego z 9️5️ % dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje realizację sześciu odcinków ulic: Bajkowa, Gajowa, Sportowa, Artyleryjska, Różana, Srebrna.

Wykonawcami ulic są: Zakład Robót Budowlano - Drogowych Tomasz Dawidowski (Bajkowa, Gajowa, Sportowa, Artyleryjska), Mirosław Żurek Roboty Ogólnobudowlane Transport, Handel (Różana), OGRODY Robert Liżewski (Srebrna). 


Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 4 449 348,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 683 523,25 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, wraz z przyłączami w granicach pasów drogowych, na osiedlu „Małkińska II” w Ostrowi Mazowieckiej. Zakres inwestycji obejmuje także budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic gen. Jakuba Jasińskiego, Kawaleryjskiej, Artyleryjskiej, Kadetów i Lotniczej. W ramach budowy infrastruktury na osiedlu Małkińska II wykonana zostanie sieć

wodociągowa z rur PE o średnicy 110 mm wraz z hydrantami w obrębie m.in. ulicy Magnolii, Malinowej, Gródźki oraz wzdłuż ulicy Małkińskiej. Inwestycja obejmuje także budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej m.in. w pasie drogowym ulic: Gródźki, Magnolii, Echa Leśne, Mazowieckiej, Piaskowej, Lawandowej, Kalinowej, Brzozowej, Jasionowej, Malinowej, Głowackiego oraz drogach bez nazwy. Kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC, natomiast sieć tłoczna z rur PE. Wykonane zostanie także 5 pompowni ścieków oraz 121 studni. W ramach inwestycji w rejonie ulicy gen. Jakuba Jasińskiego, Kawaleryjskiej, Artyleryjskiej, Kadetów i Lotniczej w Ostrowi Mazowieckiej wykonana zostanie sieć wodociągowa z hydrantami z rur PE oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC. Sieci w większości zaprojektowane zostały na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Budowa nowych budynków mieszkalnych oraz usługowych powoduje konieczność ciągłej rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka bez wsparcia środkami zewnętrznymi nie jest w stanie zrealizować przedmiotowej inwestycji będącej zadaniem własnym gminy. W ramach zadania planowana jest także wymiana 40 sztuk hydrantów p.poż. oraz wymiana 40 sztuk zasuw na sieci wodociągowej 

zlokalizowanej na terenie miasta.

Termin realizacja zadania: 21.07.2025 r.


Nazwa inwestycji: Modernizacja ul. Batorego i ul. Piłata w Ostrowi Mazowieckiej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 198 994,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 243 m nawierzchni ul. Batorego oraz remont nawierzchni ul. Piłata na odcinku 260 m. W ramach przebudowy ul. Batorego planowane jest wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z budową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolizji z infrastrukturą. W ramach remontu ul. Piłata planowane jest frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika oraz wykonanie nawierzchni zjazdów.

Termin realizacja zadania: 15.12.2024 r.


Nazwa inwestycji: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 4 000 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji (przewidywana): 5 565 100,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED posiadające możliwość zdalnego sterowania wraz z niezbędnym osprzętem zapewniającym ich funkcjonalność i bezawaryjna pracę w okresie trwałości projektu i udzielonych gwarancji, na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Liczba opraw oświetleniowych o cechach kwalifikujących je jako nieenergooszczędne wynosi 2929 sztuk i jest to

liczba właściwa dla stanu na dzień 31.12.2022 r. Kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych przyniesie: zmniejszenie mocy zainstalowanej, zmniejszenie zużycia energii, niższe opłaty za energię, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2, poprawę warunków oświetleniowych,

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, kierowców, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych (nowe oprawy), poprawę wizerunku Miasta. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia, o którym mowa w art. 3 pkt 22 i w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Termin realizacja zadania: 30.09.2025 r.


Rządowy Program Odbudowy Zabytków


Nazwa inwestycji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej

Wysokość dofinansowania: 98 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji (szacowana): 100 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie prac polegających na usunięciu zawilgoceń i odparzeń tynków. Odnowiona zostanie elewacja. Naprawione zostaną uszczerbki w połaci dachowej, usunięte zostaną zazielenienia i zabrudzenia.

Termin realizacja zadania: 30.09.2024 r.


Nazwa inwestycji: Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej

Wysokość dofinansowania: 867 888,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 885.600,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku od zewnątrz i od wewnątrz. W budynku przeprowadzona zostanie izolacja ścian za pomocą iniekcji niskociśnieniowej. Wykonany zostanie drenaż, opaska i odnowienie nawierzchni. Naprawiony zostanie cokół wokół budynku.

Termin realizacja zadania: 20.12.2024 r.