Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)


Nazwa dofinansowania: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS:  928 637,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 1 326 625,70 zł 

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarła z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Łącznej (nr 261235W) w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował budowę całej ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej. Budowę ulicy rozpoczęto w 2011 roku na podstawie decyzji ZRID 2/11 z dnia 25 lipca 2011 roku. Wykonano wówczas jezdnię i usunięto kolizję. W ramach wybudowana została droga o długości 643 m, chodnik o długości 1252 m, w tym 188 m obustronnie. 

Głównym celem przebudowy ulicy Łącznej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności pieszych. Remont ulicy wpływa na spójność sieci dróg publicznych, ponieważ ulica Łączna jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy drogą gminną prowadzącą z centrum miasta do miejscowości Komorowo i dalej w kierunku Ostrołęki z drogą wojewódzką 627 Ostrołęka – Sokołów Podlaski. Przebudowa ulicy przyczynia się również do podniesienia standardów technicznych, a także estetycznych oraz do zachowania jednorodności sieci dróg. 

Wykonawcą robót budowlanych był PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c. z siedzibą w Płońsku, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pełnił Pan Zdzisław Brzostek. 


Nazwa inwestycji: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 498 059,79 zł 

Całkowita wartość projektu: 766 245,84 zł 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Jana Najmoły (nr 261338W) oraz ulicy KDD-25 w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Jana Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej. Na etapie zawierania umowy droga posiadała nawierzchnię z kruszywa naturalnego i była w złym stanie technicznym. Wykonawca robót budowlanych wykonał już dużą część prac, a w zakres inwestycji wchodzą następujące zadania: budowa nawierzchni jeździ, budowa jednostronnego chodnika, budowa skrzyżowań z ulicami: Młyńską oraz Petroneli Pawłowskiej, budowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, docelowa organizacji ruchu, przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą a także wycinka drzew kolidujących z rozbudową. 

Budowa ulicy Jana Najmoły oraz ulicy KDD-25 przyniesie wiele korzyści mieszkańcom, m.in.: 

 • umożliwi bezpieczniejszy i lepszy dojazd mieszkańców do drogi ekspresowej S-8 z drogą DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627;
 • budowa kanalizacji deszczowej poprawi odwodnienie ulicy i zlikwiduje zastoiny wody powstające po opadach;
 • zostanie zapewniona spójność sieci dróg publicznych;
 • w widoczny sposób podniesie standard techniczny ulic; 
 • budowa chodnika na całej długości spowoduje przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na chodnik;
 • umożliwi lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających znaczenie dla realizacji zadań publicznych; 
 • wpłynie na skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych, w związku z czym skróci się czas reakcji służb w razie wystąpienia kolizji i zagrożenia życia. 
 • w istotnym stopniu poprawi dostęp przedsiębiorców oraz mieszkańców do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. 
 • wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych, gdyż w pobliżu inwestycji znajdują się również działki, które mogą zostać zagospodarowane w przyszłości. 

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją prawuje Proepsil Inżynieria Lądowa spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 


Nazwa inwestycji: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”.  

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 2 698 623,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 052 467,28 zł

W dniu 23 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa publicznej drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki (nr 261215W) w Ostrowi Mazowieckiej”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi publicznej o łącznej długości ok. 0,692 km w zakresie dostosowania szerokości jezdni do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L, wykonanie chodników, zatok postojowych, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, w celu zachowania prawidłowego odwodnienia drogi oraz przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowaną inwestycją. Wykonane zostały przystanki autobusowe oraz zatoki autobusowe. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przebudowano skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicą Księdza Jana Sobotki oraz ulicy Warchalskiego, dodatkowo wykonano budowę sygnalizacji świetlnej oraz zmianę organizacji ruchu w tym rejonie ulicy. 

Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpływ na to ma m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej, która polepsza odwodnienie ulicy i likwiduje zastoiny wody powstające po opadach. Przebudowa zapewnia spójności sieci dróg publicznych i podnosi standard techniczny dróg powiatowych i gminnych oraz wpływa na zachowanie jednorodności sieci dróg pod względem spełnienia tych standardów. 

Wykonawcą robót budowlanych była firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, natomiast nadzór inwestorski nad inwestycją sprawował Pan Krzysztof Makowski PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna.


Nazwa inwestycji: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”. 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania ze środków FDS: 5 592 105,83 zł

Całkowita wartość projektu: 9 593 195,09 

W dniu 4 września 2020 r. Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa w Ostrowi Mazowieckiej oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa ciągu ulicy Lubiejewska- Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulicy Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda ulicy Jagiellońska – Zwycięstwa wraz z przebudową infrastruktury technicznej na odcinku 5 km projektowanym. Inwestycja jest przeprowadzana w miejscu istniejącej ulicy o nawierzchni bitumicznej. 

W zakres inwestycji wchodzi: rozbudowa jezdni, budowa ścieżki rowerowej, budowa, przebudowa, a także remont chodnika, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowa 9 skrzyżowań, budowa zatok autobusowych, budowa i przebudowa oświetlenia, budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu, zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, budowa, przebudowa i remont istniejących zjazdów, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Budowa i rozbudowa ciągu ulic skutkować będzie podniesieniem jej parametrów technicznych. Budowa dwóch skrzyżowań typu rondo oraz zaprojektowania nowa stała organizacja ruchu zmniejszy ryzyko powstania zatorów drogowych i zwiększy płynność ruchu pojazdów. Rozbudowa ulic umożliwi lepszy i bezpieczniejszy dojazd do obiektów mających kluczowe znaczenie dla realizacji zadań publicznych na terenie miasta. Dzięki realizacji projektu zarówno mieszkańcy jak i osoby przyjezdne będą miały ułatwiony i komfortowy dojazd do głównych obiektów znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej. Poprzez remont ulicy polepszy się dostęp przedsiębiorców i lokalnej społeczności do centrów gospodarczych, społeczno-kulturalnych i terenów inwestycyjnych. Rozbudowa ulic miejskich umożliwi lepszy i bezpieczniejszy dostęp mieszkańców miasta i subregionu do drogi ekspresowej S-8, drogi krajowej DK-60 oraz drogi wojewódzkiej DW-627. Poprzez budowę ścieżki rowerowej poprawi się komunikacja miejsca i podniesione zostaną walory środowiskowe miasta. Poprzez remont ulic zostanie zapewniona spójność sieci dróg publicznych. 

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: INVEST AG sp. z o.o. sp. k oraz INVEST AG sp. z o.o., natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawuje BIKBIT sp. z o.o.  


Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD: 5 800 580,03 zł
Całkowita wartość projektu: 8 706 567,43 

W dniu 10 grudnia 2021 r. Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem niniejszego zadania jest przebudowa drogi gminnej – ul. Gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej z wyłączeniem istniejącego wiaduktu nad drogą ekspresową S8 oraz projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Lubiejewską, ul. Bolesława Prusa i ul. Pocztową (wybudowanie tego ronda odbywa się w ramach innej inwestycji wykonywanej w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych).

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

 • przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 • przebudowa istniejących skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi: na pierwszym odcinku łączna liczba skrzyżowań to 10, z czego 7 utwardzonych, a 3 nieutwardzone; na drugim odcinku łączna liczba skrzyżowań to 7, z czego 6 utwardzonych, a 1 nieutwardzone;
 • budowa poboczy żwirowych,
 • budowa chodników; 
 • odbudowa istniejących rowów drogowych wraz z przepustami w ciągu tych rowów.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym sprawuje Krzysztof Andrzej Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna Makowski Krzysztof z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.


Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wysokość dofinansowania: 1.602.302,63 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.274.008,13 zł

5 kwietnia 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowę z Zakładem Robót Budowlano-Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura, wykonawcą inwestycji pn. „Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej”.

Inwestycja zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku, budowę i przebudowę skrzyżowania, budowę zjazdów indywidualnych do posesji, wykonanie odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej poprzez sieć kanalizacyjną i studnie chłonne, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą. Realizacja inwestycji zakończy się do 30 października 2023 r.


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Nazwa inwestycji: Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 30.000.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 47.917.239,43 zł

11 kwietnia 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”. Przeprowadzone postępowanie przetargowe opiewające na 47.917.239,43 zł wygrała firma JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szkoła i przedszkole stanowić będą połączoną komunikacyjnie i architektonicznie całość. Kompleks edukacyjny usytuowany będzie na terenie byłej tzw. „małej jedynki” oraz działki sąsiedniej, zakupionej specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Ogółem powierzchnia tej nieruchomości to ok. 10,5 tys. metrów kwadratowych. Zaprojektowany został bardzo funkcjonalny, przestrzenny obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą i terenem rekreacyjnym. Szkoła zaplanowana jest na 12 oddziałów dla ok. 300 uczniów klas I-III, a przedszkole dla 10 oddziałów dla ok. 250 dzieci. Zakłada się, że otwarcie szkoły i przedszkola nastąpi we wrześniu 2024 roku.


Nazwa inwestycji: Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wysokość dofinansowania: 4.508.820,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4.746.129,69 zł

15 września 2022 r. Miasto Ostrów Mazowiecka podpisało umowy z wykonawcami zadania „Budowa dróg na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka” realizowanego z 9️5️ % dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje realizację sześciu odcinków ulic: Bajkowa, Gajowa, Sportowa, Artyleryjska, Różana, Srebrna.

Wykonawcami ulic są: Zakład Robót Budowlano - Drogowych Tomasz Dawidowski (Bajkowa, Gajowa, Sportowa, Artyleryjska), Mirosław Żurek Roboty Ogólnobudowlane Transport, Handel (Różana), OGRODY Robert Liżewski (Srebrna).