Nazwa dofinansowania: „Kultura Pod Napięciem”

Termin realizacji: 08.04.2016 r. – 28.09.2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.04.2017 r.

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.05.03.00-14-6033/16-00

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 3 442 625,15 zł

Całkowita wartość projektu: 5 044 463,46 zł

Cel projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie


W dniu 20 kwietnia 2017 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Kultura Pod Napięciem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


W ramach projektu poddano adaptacji na cele kulturowe dwa istniejące obiekty: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich przy ul. Warszawskiej oraz Starą Elektrownię znajdującą się przy ul. 11 Listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Całkowita wartość wydatków w ramach projektu „Kultura Pod Napięciem” wynosi 5 044 463,46 zł, z czego 3 442 625,15 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020/.


Celem projektu była poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do zespołu obiektów znajdujących się na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, a także radykalne zwiększenie potencjału kulturowego Subregionu Ostrołęckiego poprzez stworzenie obiektu kultury o zasięgu regionalnym. Ponadto bezpośrednimi celami projektu były m.in.:

  • rozszerzenie zakresu i zwiększenie jakości oferty kulturalnej Ostrowi Mazowieckiej, powiatu ostrowskiego oraz Ostrołęckiego Obszaru Problemowego,
  • promocja dziedzictwa kulturowego związanego z Rotmistrzem Pileckim oraz Żołnierzami Wyklętymi,
  • zabezpieczenie i konserwacja obiektu Muzeum – Dom Rodziny Pileckich oraz Starej Elektrowni,
  • efektywne wykorzystanie potencjału Muzeum oraz Starej Elektrowni w zakresie kultury,
  • zachęcanie społeczeństwa do odwiedzania Muzeum oraz Starej Elektrowni.


W ramach projektu „Kultura Pod Napięciem” wykonano szereg zadań zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów. Stworzono dokumentację techniczną i w oparciu o nią wykonano prace budowlano – montażowe, które przyczyniły się do modernizacji oraz renowacji obiektów. Nad przebiegiem prac czuwał inspektor nadzoru.  Zakupiono również wyposażenie do Muzeum – Dom Rodziny Pileckich oraz do budynku Starej Elektrowni. Wykonano również wirtualny spacer po Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, dzięki któremu bez wychodzenia z domu możliwe jest zwiedzanie budynku.  


Film z otwarcia Starej Elektrowni