Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej powstał w styczniu 2000 roku. Jest jednostką dziennego pobytu dla 40 uczestników: osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, które wymagają wsparcia i postepowania rehabilitacyjnego. Dom ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium Miasto Ostrów Mazowiecka. 


Celem Domu jest osiągnięcie przez uczestników poprawy jakości życia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymanie wykluczenia społecznego oraz marginalizacji. Uczestnikami domu mogą być mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu. 


Dom zapewnia oparcie społeczne dla uczestników poprzez świadczenie usług dostosowanych dla poszczególnych potrzeb tych osób. Rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia poprzez różnego rodzaju treningi, zajęcia, warsztaty i terapię. 

Dom jest elementem realizowanej w Mieście strategii zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia pozwalającego im na zaspokojenie potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną rozumiana jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.


Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. K. Warchalskiego 3

tel. 29 644 14 12

e-mail: sds_ostrowmaz@o2.pl

http://www.sdsostrow.pl/