Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-24


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Rosińska.
 • E-mail: dostepni@ostrowmaz.pl
 • Telefon: 296795450

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
 • Adres: ul. 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka
 • E-mail: poczta@ostrowmaz.pl
 • Telefon: 296795450

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ulicy 3 Maja bez możliwości wejścia do budynku osób niepełnosprawnych (schody), drugie od Placu Księżnej Anny Mazowieckiej, gdzie znajduje się podjazd dla wózków.

W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze oraz I piętrze. W budynku jest jedna winda. Winda nie posiada wszystkich rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym (np. nakładki i oznaczenia dla osób niewidomych).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W holu po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się kancelaria Urzędu (punkt informacyjny), w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce skorzystać z usługi Urzędu, pracownik kancelarii po określeniu potrzeby, realizuje ją, bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu. Pracownik merytorycznie realizujący obsługę wykonuje czynności przy wydzielonym stanowisku w holu na parterze budynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.  Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku umieszczono rozkład pomieszczeń w formie wizualnej, dodatkowo informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy (kancelaria Urzędu - punkt informacyjny).

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (poinstruowani pracownicy kancelarii - punktu informacyjnego).

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku od Placu Księżnej Anny Mazowieckiej.


Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

 • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
 • korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: poczta@ostrowmaz.pl,
 • przesyłania faksów na numer 29 679 54 70, 29 679 54 80,
 • korzystania z platformy e-PUAP.