Nazwa dofinansowania: „Ciepła Strona Miasta”

Termin realizacji: 01.01.2016 r. – 31.10.2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 11.06.2018r.

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.02.00-14-5412/16-00

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 2 042 165,00 zł

Całkowita wartość projektu: 4 220 466,05 zł

Cel projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.


W dniu 11.06.2018 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Ciepła Strona Miasta”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


W ramach projektu Miasto Ostrów Mazowiecka planuje termomodernizację miejskich obiektów użyteczności publicznej tj. Centrum Integracji Społecznej, MOSIR oraz Zespołu Szkół nr 2 (obecnie Szkoły Podstawowej nr 4) w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Szczególny zakres prac obejmuje równocześnie działania: ocieplenie obiektów w tym ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, montaż ogniw fotowoltaicznych, modernizację systemu grzewczego: wymiana źródła ciepła – miejska sieć ciepłownicza, zastosowanie zaworów podpionowych i regulatorów na odgałęzieniach, wymiana istniejącego kotła, wymiana instalacji c.o.: pionów, poziomów, grzejników, montaż zaworów termostatycznych, modernizację systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła, montaż nawiewników okiennych i ściennych. Każdy z obiektów planowanych do termomodernizacji zostanie dodatkowo wyposażony w instalacje/urządzenie służące pozyskaniu OZE.


Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb społecznych mieszkańców Miasta. Ponadto bezpośrednimi celami projektu są m.in.:

 • radykalne zmniejszenie strat ciepła w 3 miejskich obiektach,
 • podwyższenie sprawności instalacji c.w. w 3 budynkach miejskich,
 • podwyższenie sprawności instalacji c.o. w 3 budynkach miejskich,
 • zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznej Miasta Ostrów Mazowiecka,
 • ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających w skutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w celu podgrzaniu CWU,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta,
 • ograniczenie rocznych wydatków Miasta na ogrzewanie 3 budynków użyteczności publicznej o co najmniej 50%,
 • zwiększenie potencjału finansowego budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka,
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej Miasta,
 • ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz straty zasobów różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 • zmniejszenie niskiej emisji- redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
 • wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej Miasta w przestrzeni województwa,
 •  podniesienie standardu życia dla mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka,
 • ochrona, promocja i większa dbałość społeczeństwa Miasta o dziedzictwo przyrodnicze.