Nazwa dofinansowania: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

Termin realizacji: 01.09.2016 – 30.06.2018 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 05.06.2017 r.

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.01-14-7419/16-00

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 15 899 860,68 zł

Całkowita wartość projektu: 26 925 019,73 zł

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.


W dniu 05.06.2017 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na ternie miasta Ostrów Mazowiecka, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.


W ramach projektu zostanie wykonane około 17 km ścieżki rowerowej. Planowana sieć ścieżek rowerowych skomunikuje ze sobą najważniejsze rejony miasta: osiedla mieszkaniowe, instytucje użyteczności publicznej, najważniejsze przedsiębiorstwa, centra handlowe, kościoły, obiekty sportowe i rekreacyjne. W ramach projektu wykonano dokumentację projektową, nad którą czuwa inspektor nadzoru.


Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji spalin, propagowanie alternatywnych metod transportu i zdrowego trybu życia mieszkańców. Podniosą się walory środowiskowe Ostrowi i subregionu ostrołęckiego. 


Ponadto bezpośrednimi celami projektu są m.in.:

  • zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności infrastruktury turystyki,
  • podniesienie poziomu słabej infrastruktury około drogowej m.in. zwiększenie liczby ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia
  • promocja rozwiązań niskoemisyjnych transportu
  • usprawnienie ruchu rowerowego poprzez budowę tras rowerowych o znaczeniu subregionalnym,
  • zwiększenie mobilności mieszkańców subregionu ostrołęckiego,
  • zrównoważony rozwój subregionu, dzięki zachowaniu równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi, a działaniami sprzyjającymi ochronie środowiska,
  • poprawa warunków życia mieszkańców narażonych na niekorzystne oddziaływanie obecnego układu komunikacyjnego i stanu środowiska,
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego za sprawą zwiększenia udziału „czystych” środków    transportu, 
  • skuteczna poprawa dostępności i mobilności miejskiej,
  • stworzenie warunków do korzystania alternatywnych możliwości poruszania się po drogach z wykorzystaniem szlaków ścieżek rowerowych.

Relacje z budowy ciągów pieszo-rowerowych