Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:


Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

logo EU, flaga Polski

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00- 00-0001/21-00 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 465 830,87 zł 

Opis projektu: Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o powierzenie grantu o numerze 4294/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu zakłada zakup 51 sztuk nowych zestawów komputerowych wraz z konfiguracją i wdrożeniem, zakup i wdrożenie w całym urzędzie zaawansowanego oprogramowania antywirusowego i systemu do backupu danych oraz systemu do zbierania i archiwizowania logów systemowych. Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.


Projekty realizowane ze środków KPO  Nazwa inwestycji: Dofinansowanie żłobka w Ostrowi Mazowieckiej z programu MALUCH+ 2022-2029

Dofinansowano ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029

Wartość dofinansowania z UE: 1 953 624,05 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 953 624,05 zł

Żłobek zlokalizowany będzie przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej na działkach stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka . W sąsiedztwie planowanego budynku żłobka znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz zabudowa jednorodzinna. Planowany budynek będzie miał dostęp do drogi publicznej (droga wojewódzka nr 627, tj. ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego i Lubiejewska). Planowana jest budowa żłobka parterowego, z następującymi pomieszczeniami: 3 sale dydaktyczne (ok. 65 m2 każda), sala integracji sensorycznej (ok. 30 m2), zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne przy salach oraz ogólnodostępne, pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze, pralnia/suszarnia, wózkownia, szatnia, komunikacja. Celem projektu jest utworzenie 48 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Projekt jest skierowany do dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), a także do ich rodziców i opiekunów. 

Termin realizacja zadania: 15.05.2026 r.Projekty realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych


Projekty realizowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego


Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ul. Wołodyjowskiego i ul. Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej (etap I)

Dofinansowano z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego

Wysokość dofinansowania: 4 138 012,91

Całkowita wartość inwestycji: 5 182 965,11 zł

W ramach zadania powstało 27 lokali mieszkalnych dla rodzin o najniższych dochodach. 

Termin realizacja zadania: 17.11.2023 r.


Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ul. Wołodyjowskiego i ul. Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej (etap II)

Dofinansowano z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego

Wysokość dofinansowania: 6 204 245,98 

Całkowita wartość inwestycji: 7 755 307,48 zł

W ramach zadania powstanie 27 lokali mieszkalnych dla rodzin o najniższych dochodach. 

Termin realizacja zadania: 30.11.2025 r.


Projekty realizowane z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Nazwa projektu: Modernizacja głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Etap I 

Wysokość dofinansowania: 10 000,00 zł

Wkład Miasta Ostrów Mazowiecka: 16 877,00 zł

Całkowita wartość projektu: 36 777,00 zł

Termin realizacja zadania: 15.11.2021 r.

Nazwa projektu: Modernizacja głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Etap II 

Wysokość dofinansowania: 19 680,00 

Wkład Miasta Ostrów Mazowiecka: 19 680,00 zł

Całkowita wartość projektu: 49 200,00 zł

Termin realizacja zadania: 29.10.2022 r.


Nazwa projektu: Modernizacja głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Etap III

Wysokość dofinansowania: 20 000,00 

Wkład Miasta Ostrów Mazowiecka: 20 600,00 zł

Całkowita wartość projektu: 52 275,00  zł

Termin realizacja zadania: 10.11.2023 r.


Nazwa projektu: Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście Ostrów Mazowiecka

Wysokość dofinansowania:  10 065,50 zł

Całkowita wartość projektu: 20 131,00 zł

Termin realizacja zadania: 27.10.2023 r.


Nazwa projektu: Budowa tężni solankowej w Ostrowi Mazowieckiej

Wysokość dofinansowania:  200 000,00 zł

Całkowita wartość projektu (szacowana): 400 000,00 zł

Termin realizacja zadania: 15.10.2024 r.


Nazwa projektu: Modernizacja głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - Etap IV

Wysokość dofinansowania: 20 000,00 

Wkład Miasta Ostrów Mazowiecka: 20 144,00 zł

Całkowita wartość projektu (szacowana): 50 184,00 zł

Termin realizacja zadania: 02.11.2024 r.


Nazwa projektu: Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście Ostrów Mazowiecka

Wysokość dofinansowania:  18 500,50 zł

Całkowita wartość projektu (szacowana): 37 000,00 zł

Termin realizacja zadania: 25.10.2024 r.


Fundusze zewnętrzne na rozwój infrastruktury, edukację i zakup sprzętu:

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało Mapę Inwestycji, prezentującą projekty, programy i inwestycje zrealizowane po 16 listopada 2015 r. Dane przedstawiają środki wydatkowane z budżetu państwa, funduszy celowych i funduszy europejskich z wyłączeniem środków wydatkowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zobacz na jakie cele przeznaczono środki rządowe w mieście Ostrów Mazowiecka. 


Inwestycje finansowane przez rząd znajdziesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacjihttps://www.gov.pl/web/mapa-inwestycji#map