Herb 

Herbem miasta jest złota ostrzew z czterema sękami bocznymi z każdej strony; na zielonym polu; od prawej, od góry złoty półksiężyc i symetrycznie: gwiazda sześciopromienna, umieszczone na tarczy heraldycznej późnogotyckiej, utrwalony w załączniku nr 2 do statutu; a barwami miasta kolor żółty i zielony.

Herb miasta jako symbol tożsamości i samorządności mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej umieszcza się na budynkach będących siedzibą samorządowych organów miasta, na siedzibach miejskich jednostek organizacyjnych i na fladze miasta.

Herb miasta Ostrowi Mazowieckiej może być umieszczony jedynie w warunkach zapewniających mu należytą cześć i szacunek.

Kwestię Herbu Miasta Ostrów Mazowiecka reguluje par. 1 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr VIII/40/99 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 1999 r. (ze zmianami Uchwała Nr XXXV/204/2002) w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 52 poz. 1987).

Zasady i warunki używania herbu Miasta Ostrów Mazowiecka reguluje Uchwała nr XVII/122/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016 r.


Flaga  

Flagą Ostrowi Mazowieckiej jest:

  • do wywieszenia poziomego: prostokątny (obustronny) płat żółtej tkaniny o proporcjach: 8 jednostek długości, do 5 jednostek szerokości, umieszczony na drzewcu; a na obydwu krótszych bokach flagi (1/10 szerokości flagi) umieszczone są na obrzeżach pasy barwy zielonej; utrwalony w załączniku 2a do statutu Miasta.
  • do zawieszenia w układzie pionowym: prostokątny (obustronny) płat żółtej tkaniny, o proporcjach: 3 jednostki długości do 1 jednostki szerokości; a na dłuższych bokach flagi (1/10 szerokości flagi) umieszcza się na obrzeżach pasy barwy zielonej; utrwalony w załączniku 2b do Statutu Miasta.

Elementem flagi miasta jest herb miasta, o którym mowa w par. 1 ust. 5 i 5a. W przypadku wywieszenia poziomego flagi, wysokość tarczy herbowej stanowi 6/10 szerokości flagi, z zastrzeżeniem, że winien on być umieszczony na wysokości 1/2 flagi licząc od dolnej jej krawędzi. Natomiast, w przypadku flagi w układzie pionowym, wysokość tarczy herbowej stanowi 1/5 wysokości flagi i jest umieszczona na wysokości 2/3 licząc od dolnej krawędzi flagi.

Kwestię Flagi Miasta Ostrów Mazowiecka reguluje par. 1 ust. 5a załącznika do Uchwały Nr VIII/40/99 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 kwietnia 1999 r. (ze zmianami Uchwała Nr XXXV/204/2002) w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 52 poz. 1987).


Logo 

Logo miasta „Kierunek Ostrów Mazowiecka”, nawiązuje kolorystyką do barw miasta. Logo składa się z dwóch głównych elementów: znaku graficznego, który jest dynamicznym przedstawieniem kierunku, ósemki (trasy S8) oraz zapisu nazwy „Kierunek Ostrów Mazowiecka”. 


Zarówno herb, jak i logo pojawiają się na materiałach informacyjnych i promocyjnych miasta, związanych z działalnością samorządu. Znaki te wykorzystują też w swoich działaniach podmioty życia społecznego - gospodarczego miasta.  


Aby otrzymać zgodę na użycie herbu lub logo miasta należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta.