plakat informujący o wysokości dotacji

Moja woda - dotacje do magazynowania wody deszczowej w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił od 22 marca 2021 roku nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”.

Informacje ogólne

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacja rozsączająca,
 • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny
 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 22 marca 2021 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (wymagane jest złożenie obu wersji) do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce.

Kroki do uzyskania dofinansowania

 1. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem programu zamieszczonym na stronie internetowej wskazanej poniżej https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie.
 2. Aby pobrać formularz wniosku zarejestruj się na stronie: https://portal.wfosigw.pl/
 3. Pobierz formularz wniosku na dysk komputera lub inne urządzenie elektroniczne.
 4. Wypełnij wniosek na komputerze i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu na pierwszej stronie wniosku przycisk „Weryfikacja formularza”.
 5. Po zapisaniu prawidłowo wypełnionego wniosku (nie może zawierać pól oznaczonych kolorem czerwonym) prześlij wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF a nie skan) na adres  https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie.
 6. Wydrukuj wniosek (Uwaga! suma kontrolna wygenerowana po weryfikacji formularza w prawym górnym rogu musi być taka sama na wersji papierowej i elektronicznej), podpisz (oraz daj do podpisu osobom trzecim jeśli występują współwłaściciele) i złóż w siedzibie Funduszu w pojemniku specjalnym, który znajduje się przy wejściu do budynku, lub wyślij na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 760 03 32, fax (29) 760 03 32 w. 106.

Źródło: WFOŚiGW