Ostrów z lotu ptaka

Korzystając z możliwości, jakie daje ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, jeden z deweloperów działających na terenie naszego miasta za pośrednictwem Burmistrza Miasta, wystąpił do Rady Miasta z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomościach położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kolarskiej.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zamierzeniem dewelopera jest skorzystanie z możliwości jakie daje przywołana wyżej ustawa, a mianowicie chce on zmienić ilość kondygnacji projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z trzech na pięć kondygnacji. Cechą szczególną specustawy mieszkaniowej jest to, że Wnioskodawca nie musi uwzględniać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie m.in. wysokości zabudowy wielorodzinnej i ilości kondygnacji takich budynków.

Wniosek dewelopera został wnikliwie przeanalizowany pod kątem formalnym i prawnym przez Urząd Miasta. Zgodnie z ustawą został także opublikowany i poddany ocenie publicznej oraz przedłożony wymaganym prawem instytucjom do uzgodnienia i zaopiniowania. Deweloper uzyskał wszystkie opinie i uzgodnienia w terminie przewidzianym w ustawie.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta przychylił się do złożonego wniosku i przygotował pozytywny projekt uchwały, zezwalający na lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kolarskiej. Projekt uchwały został następnie przedłożony Radzie Miasta wraz z opiniami i uzgodnieniami. Burmistrz Miasta dochował wszystkich procedur wynikających z ustawy. Dnia 5 listopada br. odbyła się sesja Rady Miasta. Mimo długiej dyskusji nad tematem Rada Miasta Ostrów Mazowiecka nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.