Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/244/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na mocy Zarządzenia nr 131/2021 z dnia 27.10.2021 roku w dniach 27.10- 03.11.2021 roku przeprowadzone zostały konsultacje. Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. W czasie trwania konsultacji tj. w dniach 27.10-03.11.2021 roku do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nie wpłynęła żadna opinia.


Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer