24 listopada 2021 r. w środę o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów z XXVII, XXVIII i XXIX sesji.

4. Perspektywa uregulowania sprawy terenu byłego cmentarza żydowskiego przy ul. Broniewskiego.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r., (projekt pdf 712 kB)

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031 (projekt pdf 3323 kB).

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (projekt pdf 186kB) .

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok." (projekt pdf 230kB)

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. (projekt pdf 320)

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.(projekt pdf 498)

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa położonego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka obręb 0001-/ dot. działek 282/1, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 284/,(projekt pdf 477)

b) w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa położonego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka obręb 0001-/ dot. działek 1810/5, 1810/25, 1810/3, 1810/29, 1810/11, 1810/20, 1810/18, 1810/16, 1810/14, 1810/12, 1810/10, 1810/30, 1810/31, 1810/7, 1810/22, 1810/23, 1810/19, 1810/17, 1810/21, 1810/24, 1810/26, 5473,5474,1810/36 i 1810/9/.(projekt pdf 478)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.(projekt pdf 110kB)

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/157/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym.(projekt pdf 133kB)

13. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 r.

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021.

15. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r.

16. Wolne wnioski i sprawy różne.

17. Zakończenie obrad. W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS –CoV-2, sesja odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia. Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 


Transmisja z obrad dostępna na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCcuh0vDUafLjKM2_Q... 

Żródło: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=196766