grafika z napisem dodatek osłonowy

Wypłaty dodatku osłonowego otrzymały już 1462 osoby na ogólną kwotę 893 709,47zł.

Wnioski można składać do 31 października 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

1150 zł/ 1437,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.