Plakat informacyjny z napisem ogłoszenie Burmistrza Miasta ostrów mazowiecka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 sierpnia 2022 roku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ostrowski Senior dobrze się czuje, bo nordic walking trenuje”


W dniu 08 sierpnia 2022 roku do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Zwykłe Good Steps z siedzibą w Rogóźni. Zadanie publiczne o charakterze lokalnym pn. „Ostrowski Senior dobrze się czuje, bo nordic walking trenuje”, rozpatrzone będzie w trybie art. 19 a ustawy z dnia             24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: www.ostrowmaz.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej na załączonym formularzu do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00:

  • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

Burmistrz Miasta
 
/-/ Jerzy Bauer


W załączeniu:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Ostrowski Senior dobrze się czuje, bo nordic walking trenuje”

Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie