Miasto i okolice Ostrowi Mazowieckiej z lotu ptaka.

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej.


Przedmiotem przetargu jest, położona w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Tamkowej, część nieruchomość komunalna składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1855/2 o powierzchni 748 m2. Prawo własności Miasta Ostrów Mazowiecka do przedmiotowej nieruchomości ujawnione jest w księdze wieczystej KW nr OS1M/00003496/3. W planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN2 - 40). Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie działek zabudowanych obiektami mieszkalnymi. Działka to wielokąt kształtem zbliżony do litery „L”. Działka ma możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej
i kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta (sala konferencyjna).

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) wynosi 101 000 zł.

Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.

Zainteresowane osoby przed przystąpieniem do przetargu winny wpłacić gotówką wadium w wysokości 20 000 zł na konto Urzędu Miasta BS Ostrów Mazowiecka nr 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004 w terminie do 23 września 2022 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, które zawarte jest w załączniku nr 3 Regulaminu Przetargów (dostępnym na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce nieruchomości lub w Urzędzie Miasta - pokój 101),

- dokumenty stwierdzające tożsamość, a jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

Osoby, które wygrają przetarg są zobowiązane w wyznaczonym przez Miasto terminie zawrzeć akt notarialny pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu jak i procedurze przetargowej udzielają pracownicy Urzędu Miasta pod adresem maila mrejniak@ostrowmaz.pl lub telefonicznie pod nr (29) 679 54 50 wew. 432.