Mario Imi, Honorowy Obywatel Miasta Ostrów Mazowiecka trzyma bukiet kwiatów

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Mario Imi, Honorowego Obywatela Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zmarł 13 sierpnia 2022 r. w wieku 87 lat w Brembate di Sopra.

Mario Imi, jako radny Brembate di Sopra wspólnie z ówczesnym burmistrzem Giacomo Rotą współuczestniczył w zainicjowaniu idei nawiązania współpracy pomiędzy Ostrowią Mazowiecką i Brembate di Sopra. Wspólne działania obu samorządów zaowocowały podpisaniem 15 sierpnia 2001 r. Aktu Umowy Bliźniaczej Miast.

Przez 21 lat Mario był obecny w życiu naszego miasta i współpracował z burmistrzami Ostrowi: Andrzejem Anderszem, Mieczysławem Szymalskim, Władysławem Krzyżanowskim oraz Jerzym Bauerem.

13 maja 2003 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka przyznała Mu Honorowe Obywatelstwo naszego miasta.

Czynnie uczestniczył we wszystkich programach wymiany młodzieży z naszych miast. Wspierał też ostrowskich sybiraków podczas każdego Jego pobytu w Ostrowi. W podziękowaniu za propagowanie we Włoszech wiedzy o polskich zesłańcach i ofiarach Gułagu, na wniosek ostrowskiego koła Związku Sybiraków, podczas Dni Ostrowi w 2009 roku, został odznaczony Odznaką Honorową Związku Sybiraków.

Był bardzo zaangażowany we współpracę bliźniaczą z naszym miastem. Wspominamy z ogromną sympatią nasze wizyty w Brembate di Sopra i czas, który nam poświęcał oraz Jego wizyty w Ostrowi Mazowieckiej. Przyjeżdżał do Ostrowi nie tylko z oficjalnymi wizytami, ale również prywatnie z rodziną.

Burmistrz Jerzy Bauer skierował kondolencje do małżonki i dzieci Mario Imi oraz list oficjalny do burmistrza Brembate di Sopra Tiziano Ravasio.


Con profonda tristezza e rammarico abbiamo ricevuto la notizia della morte di Mario Imi, Cittadino onorario di Ostrów Mazowiecka, morto il 13 agosto 2022 all'età di 87 anni a Brembate di Sopra.

Mario Imi, come assessore di Brembate Di Sopra, insieme al sindaco Giacomo Rota, ha partecipato al progetto di stabilire una cooperazione tra Ostrów Mazowiecka e Brembate di Sopra. L'azione congiunta di entrambi i comuni ha portato alla firma dell'accordo di gemellaggio tra città il 15 agosto 2001.

Per 21 anni Mario è stato presente nella vita della nostra città e ha collaborato con i seguenti sindaci di Ostrow: Andrzej Andersz, Mieczysław Szymalski, Władysław Krzyżanowski e Jerzy Bauer.

Il 13 maggio 2003 il Comune di Ostrów Mazowiecka gli ha conferito la cittadinanza onoraria della nostra città.

Ha partecipato attivamente a tutti i programmi di scambio di giovani nelle nostre città.

Ha anche sostenuto i siberiani di Ostrów Mazowiecka durante ogni suo soggiorno a Ostrów.

In segno di gratitudine per aver promosso in Italia la conoscenza degli esuli polacchi e delle vittime del Gulag, su richiesta dell'Associazione Siberiana di Ostrów durante le Giornate di Ostrów nel 2009, è stato insignito del Distintivo d'Onore dell'Associazione dei Siberiani.

Era molto coinvolto nel gemellaggio tra le nostre città. Ricordiamo con grande affetto le nostre visite a Brembate di Sopra e il tempo che ci ha dedicato e le sue visite a Ostrów Mazowiecka.

E veniva a Ostrów non solo con visite ufficiali, ma anche privatamente con la sua famiglia.

Il sindaco Jerzy Bauer ha inviato le sue condoglianze alla moglie e ai figli di Mario Imi e una lettera ufficiale al sindaco di Brembate di Sopra Tiziano Ravasio.