UWAGA! HPAI ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. W przypadku wykonywania czynności zwiazanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Grypa ptaków (AI - Avian influenza), d. pomór drobiu(FP - Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, towarzyszących zakażeń i stresogennych wpływów środowiska. W zakażeniach wirusami grypy ptaków zasadniczo wyróżnia się dwie postacie choroby: nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI - Low pathogenic avian influenza) - w przebiegu choroby może dojść do wzrostu zjadliwości wirusa w wyniku mutacji i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków: objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych lub ciężkich objawów oddechowych;

śmiertelność waha się od 3% do 15%;

produkcja nieśna może spaść o 45%.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI - Highly pathogenic avian influenza)

objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy nerwowe; gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup; w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Zgłoszenie podejrzenia

Drób

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

  • zwiększona śmiertelność;
  • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka;
  • nagły spadek nieśności.

Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Postępowanie po zgłoszeniu podejrzenia grypy ptaków - co dalej robimy ?po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii - posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków; wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych; nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków); uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY:

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,

przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem, odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.


W przypadku znalezienia przez mieszkańców powiatu ostrowskiego zwłok padłych dzikich ptaków, szczególnie na terenach położonych przy zbiornikach wodnych PLW prosi o zgłaszanie tego faktu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w podnoszonej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o kontakt:

  • osobisty w siedzibie urzędu (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00)
  • telefoniczny
  • drogą poczty elektronicznej lub faksu