widok działek i pól z lotu ptaka miasto Ostrów Mazowiecka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej Przedmiotem przetargu jest, położona w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Kawaleryjskiej, część nieruchomości komunalnej składającej się z niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 669/16 i 675/4 o łącznej powierzchni 1201 m2.

Prawo własności Miasta Ostrów Mazowiecka do przedmiotowych działek ujawnione jest w księdze wieczystej KW nr OS1M/00035781/1. Działki, w planie zagospodarowania przestrzennego, są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MN1 - 28). Działki tworzą jedną całość gospodarczą w kształcie prostokąta, zlokalizowane są w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, mają możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta (sala konferencyjna) . Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) wynosi 150 000 zł. Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej. Zainteresowane osoby przed przystąpieniem do przetargu winny wpłacić gotówką wadium w wysokości 30 000 zł na konto Urzędu Miasta BS Ostrów Mazowiecka nr 60 8923 0008 0016 7309 2000 0004 w terminie do 18 lutego 2023 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, które zawarte jest w załączniku nr 3 Regulaminu Przetargów (dostępnym na stronie www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce nieruchomości lub w Urzędzie Miasta - pokój 101), - dokumenty stwierdzające tożsamość, a jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

Osoby, które wygrają przetarg są zobowiązane w wyznaczonym przez Miasto terminie zawrzeć akt notarialny pod rygorem utraty wpłaconego wadium. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu jak i procedurze przetargowej udzielają pracownicy Urzędu Miasta pod adresem maila mrejniak@ostrowmaz.pl lub telefonicznie pod nr (29) 679 54 50 wew. 432.