Obrady XLIX sesji Rady Miasta

Głównym punktem porządku obrad XLIX sesji Rady Miasta było, udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzemu Bauerowi.

Wcześniej radni zapoznali się z informacjami o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta oraz obszernym raportem o stanie miasta za 2022 rok.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta Ostrów Mazowiecka oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Jerzemu Bauerowi absolutoriom za 2022 rok.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu i 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.